loading

Polityka prywatności Mucha Auto (MuchaAuto sp. z o.o. sp. k.)

 

MuchaAuto sp. z o.o. sp. k (administrator) przykłada szczególną wagę do ochrony Twojej prywatności. Traktujemy Twoje dane z wymaganą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu właściwych przepisów. Znajdziesz tu także informacje
o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MuchaAuto sp. z o.o. sp. k, w szczególności znajdziesz informację o instrumentach prawnych przysługujących Ci w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Polityka niniejsza dotyczy wszystkich Klientów MuchaAuto sp. z o.o. sp. k, a także jej potencjalnych Klientów oraz wszystkich osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych sklepów internetowych, które mogą, ale nie muszą być Klientami MuchaAuto sp. z o.o. sp. k

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom
z uwagi na potrzebę dostosowania Polityki do zmieniających się uwarunkowań prawnych jak również zmieniających się uwarunkowań faktycznych. Zatem prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej i odpowiedniej zakładki strony internetowej dotyczącej polityki prywatności.

MuchaAuto sp. z o.o. sp. k siedzibą w Mikołowie  jest administratorem danych osobowych. Administrator to osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, w jakim celu i w jaki sposób będzie przetwarzać dane osobowe. Dane kontaktowe administratora znajdują się poniżej.

 

Główne cele dla których przetwarzamy dane osobowe:

 • planowanie i produkcja pojazdu,
 • dostawa (pojazdów mechanicznych, części, itp),
 • zapewnienie ochrony cen,
 • realizacja gwarancji lub rękojmi,
 • zawarcie umowy, wykonanie umowy, fakturowanie, ewentualne dochodzenie wierzytelności,
 • rozwiązywanie problemów, obsługa reklamacji i wniosków, w szczególności przez biuro obsługi,
 • udoskonalanie produktów i usług, kampanie naprawcze, kampanie serwisowe,
 • rejestrator danych / diagnostyka pokładowa – analiza nieprawidłowego działania pojazdu, doskonalenie produktu,
 • zarządzanie programami motywacyjnymi opartymi na sprzedaży bądź usługach, programami bonusowymi i innymi programami pomiędzy Dealerami marki Opel oraz firmą Opel,
 • wstępna rejestracja w portalu MyOpel,
 • wstępna rejestracja w OnStar,
 • świadczenie usług pomocy drogowej OEM w Europie,
 • realizacji usług finansowania w formach kredytu, leasingu lub innych stosowanych na rynku
  i obsługi związanych z nimi zapytań.

Ponadto, łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz
i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze produkty i usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb naszych Klientów, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty sprzedaży produktów i usług oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

 • Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
  Dane telefoniczne, Dane pochodzące z naszych stron internetowych, Dane techniczne i identyfikacyjne samochodu, Dane sprzedażowe.

 

 • Czy udostępniamy Twoje dane?
  Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie anonimowej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

 

Jakie dane najczęściej przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług
lub w związku ze sprzedażą produktów?

 • Twoje imię i nazwisko, nazwa,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • data i miejsce urodzenia,
 • zawód
 • dane telefoniczne,
 • dane techniczne samochodów,
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron
  i aplikacji internetowych;

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej opisanych celów przez okres trzech lat od daty ostatniego kontaktu z MuchaAuto sp. z o.o. sp. k

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

ü  podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (w tym w celu jej przygotowania), zawarcia umowy lub wykonania umowy sprzedaży lub usługi

ü  wyrażonej przez Ciebie zgody,

ü  prawnie uzasadnionych interesów MuchaAuto sp. z o.o. sp. k.,

ü  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MuchaAuto sp. z o.o. sp. k.

 

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:

 

 • podmioty z grupy producenta samochodów marki Opel oraz z grupy właściciela marki Opel oraz pomioty powiązane z nimi kapitałowo,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne (IT),
 • banki oraz inne podmioty finansujące,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • podmioty powiązane kapitałowo z Mucha Sp.j.,
 • podmioty świadczące usługi zapewniające bezpieczeństwo użytkowników oraz użytkowania samochodów marki opel, w tym w ramach systemu On Star,
 • podmioty zajmujące się dochodzeniem należności.

 

 

Masz kontrolę nad swoimi danymi
- masz prawa związane z Twoimi danymi osobowymi,
- masz prawo do wyrażenia zgody oraz cofnięcia zgody
  na przetwarzanie danych osobowych.

Jednym z warunków zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolna.

Twoja zgoda nie jest wymagana, jeżeli spełniony jest inny warunek zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, np. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Mucha Sp.j. umowy, do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MuchaAuto sp. z o.o. sp. k., z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Chcemy ażeby wykonanie tych praw było dla Ciebie jak najłatwiejsze dlatego możesz wyrazić albo wycofać zgodę w salonie MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. w Tychach lub Mikołowie lub Sosnowcu lub za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: iodo@muchaauto.pl lub za pomocą listu (na adres MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. niżej wskazany).

Masz prawo do wniesienia:              

 • w dowolnym momencie sprzeciwu wobec  przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby  marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego
  o cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez MuchaAuto sp. z o.o. sp. k,
  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

Masz prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, np. jeżeli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne.

Masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeżeli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych w określonej przez Ciebie części, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli.

Masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w salonie MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. w Tychach lub Mikołowie lub Sosnowcu lub za pośrednictwem korespondencji e-mail wysłanej na adres: iodo@muchaauto.pl lub za pomocą listu (na adres MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. niżej wskazany).

 

MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. bez zbędnej zwłoki - w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby lub aby nieuprawniona osoba nie mogła złożyć za Ciebie żądania sprzecznego z Twoją wolą.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. może pobrać opłatę uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo może odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.

 

 

Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych

 administratorem Twoich danych osobowych jest:

MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Katowickiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000066629,

NIP 635-000-25-34

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iodo@muchaauto.pl .

 

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: iodo@muchaauto.pl,
poczta tradycyjna: Biuro Obsługi Klientów MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. Katowicka 59, 43-190 Mikołów

 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz

złożyć skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01

 

 

Słowniczek

 

Dane telefoniczne:
dane przetwarzane na potrzeby MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. jak numery użytkowników wywoływanego
i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, ilość wykonanych połączeń.

Dane techniczne samochodu:

Numery identyfikacyjne pojazdu (VIN), numery tablic rejestracyjnych, data pierwszej rejestracji, marka, model, wersja nadwozia

Polityka
niniejsza polityka prywatności.

MuchaAuto sp. z o.o. sp. k.

MuchaAuto sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Katowickiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000066629, NIP 635-000-25-34

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych MuchaAuto sp. z o.o. sp. k.
odwiedzane przez użytkowników miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez MuchaAuto sp. z o.o. sp. k., w tym godzina i czas trwania sesji,
w szczególności informacje podawane w formularzach zapytań internetowych.

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).


Aktualizacje naszej Polityki 

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas produktów i usług albo zmian obowiązującego prawa niniejsza Polityka może podlegać zmianom.

Zmodyfikowane brzmienie Polityki publikowane będzie na naszej stronie internetowej.

 

Do góry